بازديد بخشدار گاريزات از واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان

بازديد بخشدار گاريزات از واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان

یزدفردا : بخشدار گاريزات و اعضاي شوراي بخش طي بازديدي در جريان ادامه راه اندازي واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان قرار گرفتند.